Naujiena

Naujiena

SKELBIAMA KANDIDATŲ ATRANKA Į UAB „KELMĖS VANDUO“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS

2019 12 11

 Uždaroji akcinė bendrovė „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 162559136, Kelmė, Kooperacijos g. 1A,

1. Skelbia penkių kandidatų atranką į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius:

1.1. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, vietą;

1.2. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją vadybos ir/arba žmogiškųjų išteklių valdymo, strateginio planavimo ir valdymo srityje, ir/arba mažmeninių paslaugų tiekimo srityje ir/arba viešojo administravimo srityje vietą;

1.3. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją vadybos ir/arba žmogiškųjų išteklių valdymo, ir/arba statybos srityje, ir/arba mažmeninių paslaugų tiekimo srityje ir/arba viešojo administravimo srityje, vietą;

1.4. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją vadybos ir strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą;

1.5. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją  teisės srityje, vietą.

Bendrovės interneto svetainės adresas: http://www.kelmesvanduo.lt

2. Bendrovės adresas ir elektroninio pašto adresas, kuriais kandidatai turi pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu: UAB „Kelmės vanduo“ Kelmė, Kooperacijos g. 1A, 6 kab. Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka pirmadieniais – penktadieniais 12.00 – 12.45 val.

2.2. elektroniniu paštu info@kelmesvanduo.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“.

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Kelmės vanduo“ Kelmė, Kooperacijos g. 1A.

3. Atrankos būdas – pokalbis.

Atranką vykdys Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“. 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-88 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai renkami į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius: 4 (ketverių) metų kadencija.

5. Kandidatai į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatai į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti Bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove, į kurią pretenduoja nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti, akcijų valdytojas;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

7. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti vadovavimo patirtį ir kompetenciją vadybos ir/arba žmogiškųjų išteklių valdymo, ir/arba strateginio planavimo ir valdymo srityje, ir/arba mažmeninių paslaugų tiekimo srityje ir/arba viešojo administravimo srityje ir/arba finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje;

7.2. turėti kompetencijos verslo administravimo ar vadybos srityje;

7.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

PASTABOS:

Kandidatai prašyme privalo nurodyti į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo 1.1–1.5 papunkčiuose kandidatuoja.

Jei kandidatas pretenduoja dalyvauti atrankoje į kelias nepriklausomo valdybos nario vietas šioje Bendrovėje, jis turi pateikti atskirus prašymus kiekvienai nepriklausomo valdybos nario vietai.

9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

10. Bendrovės kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Daina Marcišauskienė, tel. 8 (427) 61227, el. p. info@kelmesvanduo.lt.

11. Kelmės rajono savivaldybės administracijoje dėl valdybos narių atrankos konsultuoja Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius, tel. 8 (427) 69157, el. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt.

12. Kita informacija: Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.

PRIDEDAMA:

Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).