Naujiena

Naujiena

PROJEKTAS „NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA KELMĖS AGLOMERACIJOJE“

2022 09 26

Projekto kodas: 05.3.2-VIPA-T-024-01-0019
2022 m. rugpjūčio 29 d., Kelmė
UAB „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) tikslas – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis vartotojams tiekti aukščiausios kokybės geriamąjį vandenį, surinkti ir išvalyti buities nuotekas. Šiam tikslui pasiekti yra būtina modernizuoti ir plėsti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo, buities nuotekų surinkimo tinklus, gerinti geriamojo vandens kokybę, modernizuoti ir įrengti nuotekų valymo įrenginius. Itin didelis dėmesys skiriamas apsaugoti paviršinius vandens telkinius nuo nevalytų, ar nepakankamai valytų nuotekų patekimo į juos.
Bendrovė kartu su partneriu – Kelmės rajono savivaldybės administracija užbaigė įgyvendinti projektą „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0019 (toliau – Projektas).
Pagrindinis Projekto tikslas – vykdyti centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrą ir sistemos veikimo efektyvumą Kelmės miesto aglomeracijoje.
Tikslui pasiekti Projekto įgyvendinimo metu numatyta nutiesta 6,5 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. Prie šių tinklų sudarytos sąlygos prijungti 99 namų ūkius, tačiau yra galimybė prisijungti ir papildomiems gyventojams, kurių namų ūkių valdos ribojasi su pastatytais nuotekų tinklais. Naujų nuotekų surinkimo tinklų statyba atlikta šiose gatvėse Kelmės mieste:
 Dvaro g. adresai nuo 3 iki 39 (išskyrus adresus 2; 4; 4A; 6; 8, kurie finansuojami kito finansavimo šaltinio lėšomis);
 Ryto g. adresai nuo 1 iki 27;
 Serbentų g. adresai nuo 1 iki 44 (išskyrus adresus 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24);
 Vakaro g. adresai nuo 1 iki 16;
 Verpelio g. adresai nuo 1 iki 13 (sudaryta galimybė prisijungti iki 15);
 Aukštoji g. adresai nuo 1 iki 14;
 Prūdo g. 17 (sudaryta galimybė prisijungti nuo 11 iki 18);
 S. Nėries g. adresai nuo 27 iki 35;
 Obelų g. adresai nuo 2 iki 6.
Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.
Bendra Projekto išlaidų suma – 841 300,00Eur be PVM. Projektas finansuotas:
 Gražinamąja subsidija – 297 500,00 Eur ir Vandentvarkos fondo paskola – 297 500,00 Eur, kurios bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – Sanglaudos fondo;
 Miestų plėtros fondo paskola – 149 597,58 Eur;
 UAB „Kelmės vanduo“ lėšomis – 96 702,42 Eur;
 Kelmės rajono savivaldybės administracijos lėšomis – dengia Projektui suteiktų paskolų palūkanas.
Rangos darbai yra užbaigti.
Gyventojai kviečiami aktyviai jungtis prie pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų.
Informacija apie galimybes prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų yra pateikta Bendrovės interneto svetainėje: https://www.kelmesvanduo.lt/prisijungimo-prie-vandentiekio-ir-nuoteku-tinklu-tvarka/.