Naujiena

Naujiena

UAB „Kelmės vanduo“ valdyba skelbia konkursą UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus pareigoms eiti

2019 01 08

UAB „Kelmės  vanduo“ – savivaldybės valdoma uždaroji akcinė bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra:

 • Garo ir karšto vandens tiekimas;
 • Vandens tiekimas gyventojams ir pramonės įmonėms;
 • Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas;
 • Nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla;
 • Vandens statinių statyba vandentiekio sistemų įrengimas ir kt.

Buveinės adresas: Kooperacijos  g. 1A, Kelmė, įmonės kodas 162559136

Asmenys, pretenduojantys dalyvauti atrankoje į uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ direktoriaus pareigas (toliau – pretendentai), turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;
2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
3. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;
4. Teisės aktų nustatyta tvarka pretendentui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti  atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
5. Per pastaruosius 3 metus pretendentas neturi būti atleistas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
6. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo įmonei ar jos padaliniui patirtį, būti nepriekaištingos reputacijos;
7. Turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti sėkmingai organizuoti ir planuoti bendrovės darbą, būti orientuotas į tikslus, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti atlikti teisės aktų, apibrėžiančių bendrovės funkcijų vykdymą, analizę ir ekspertizę;
8. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,  žinoti/būti susipažinusiam su specialiaisiais vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo susijusiais teisės aktais;
9. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis („MS Office“ programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
10. Turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, nustatyta tvarka būti išklausius  darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programą.

UAB „Kelmės vanduo“ pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą priskirta prie Pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbos įmonių.

Į nurodytas pareigas skiriamas ar paskirtas asmuo Vyriausybės nustatyta tvarka bus tikrinamas, ar jis atitinka šiai pareigybei nustatytus kriterijus, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas.

Direktoriaus funkcijos:

1. Organizuoja bendrovės darbą iškeltiems tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti ir nustatytoms funkcijoms atlikti; vadovauja bendrovės darbuotojams, pasirašo įsakymus, finansinius dokumentus bei kitus lokalinius aktus;
2.  Užtikrina bendrovės turto, komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugą;
3. Išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios priskirtos jo kompetencijai;
4. Vykdo kitas Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, bendrovės įstatuose, bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas pareigas;
5. Rengia ir tvirtina bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
6. Rengia ir tvirtina darbo tvarkos taisykles, bendrovės padalinių nuostatus, administracijos darbo reglamentą, darbuotojų pareiginius nuostatus;
7. Vadovauja bendrovės darbuotojams, pasirašo įsakymus, finansinius dokumentus bei kitus lokalinius aktus , priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina ir skiria nuobaudas;
8. Teikia valdybai svarstyti ir įvertinti bendrovės metinio finansinio rinkinio dokumentus ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektus;
9. Atsako už:

 • bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 • metinio finansinio rinkinio dokumentų sudarymą ir metinio pranešimo parengimą;
 • sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą,  tarpinių  Finansinių ataskaitų  rinkinio  sudarymą  ir tarpinio  pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui mutatis mulandis taikomos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;
 • sutarties su audito įmone sudarymą;
 • informacijos ir dokumentų pateikimą valdybai;
 • bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 • Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
 • informacijos pateikimą akcininkams;
 • kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, UAB „Kelmės vanduo“ įstatuose, bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

10. Direktorius privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

Pretendentai privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodę, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams reikalavimams;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ir (ar) kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas;
 • užpildytą pretendento anketą (atsisiųsti);
 • gyvenimo aprašymą;
 • savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;
 • darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pažymėjimą (kopiją);
 • papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai dokumentus pateikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo iki 2018 m. gruodžio 5 dienos. Pretendentų dokumentai priimami Kelmės rajono savivaldybės administracijos 122 kab. adresu: Kelmės  rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo  g. 58, Kelmė.

Konkurso organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ direktoriaus pareigybės aprašymas (atsisiųsti)

Tel. pasiteirauti: (8 427) 69157,  el. paštas arunas.kasparavicius@kelme.lt